.
فناوری اطلاعات
فرمهای دکتری
فرمهای کارشناسی
قوانین تحصیلات تکمیلی
فرمهای کارشناسی ارشد
قوانین کارشناسی

مراحل فراغت از تحصیل تحصیلات تکمیلی


چارت جديد فناوري اطلاعات ۹۳-۱

[چارت جديد فناوري اطلاعات ۹۳-۱.pdf]


چارت گرايش نرم افزار جديد -قابل اجرا از سال ۱۳۹۳

[چارت گرايش نرم افزار جديد -قابل اجرا از سال ۱۳۹۳]