.
فرمهای دکتری
فرمهای کارشناسی
قوانین تحصیلات تکمیلی
فرمهای کارشناسی ارشد
قوانین کارشناسی
مراحل فراغت از تحصیل تحصیلات تکمیلی
سرفصل دروس کارشناسی ارشد-جدید

فناوری اطلاعات


چارت جديد فناوري اطلاعات ۹۳-۱

[چارت جديد فناوري اطلاعات ۹۳-۱.pdf]


چارت گرايش نرم افزار جديد -قابل اجرا از سال ۱۳۹۳

[چارت گرايش نرم افزار جديد -قابل اجرا از سال ۱۳۹۳]