.
فناوری اطلاعات
فرمهای دکتری
فرمهای کارشناسی
قوانین تحصیلات تکمیلی
فرمهای کارشناسی ارشد
قوانین کارشناسی

مراحل فراغت از تحصیل تحصیلات تکمیلی


دروس زمینه تجارت الکترونیکی

[scan۰۰۰۶[۱].jpg]


دروس زمینه شبکه های کامپیوتری

[scan۰۰۰۷[۱].jpg]


دروس زمینه امنیت اطلاعات

[scan۰۰۰۸[۱].jpg]