.
فناوری اطلاعات
فرمهای دکتری
فرمهای کارشناسی
قوانین تحصیلات تکمیلی
فرمهای کارشناسی ارشد
قوانین کارشناسی

مراحل فراغت از تحصیل تحصیلات تکمیلی


چارت گرايش نرم افزار جديد -قابل اجرا از سال ۱۳۹۳

[چارت گرايش نرم افزار جديد -قابل اجرا از سال ۱۳۹۳.pdf]


چارت گرايش معماري سيستم هاي کامپيوتري-۱

[چارت گرايش معماري سيستم هاي کامپيوتري-۱.pdf]


مصوبه جديد-مهندسي کامپيوتر-۹۳ به بعد (۱)

[مصوبه جديد-مهندسي کامپيوتر-۹۳ به بعد (۱).pdf]


چارت جدید فناوری اطلاعات ۹۳-۱

[چارت جديد فناوري اطلاعات ۹۳-۱-۱.pdf]


درس های تمرکزهای تخصصی اختیاری

[گرايش نرم افزار _۱.pdf] [گرايش نرم افزار _۲[۰].pdf]