.
فرمهای دکتری
فرمهای کارشناسی
قوانین تحصیلات تکمیلی
فرمهای کارشناسی ارشد
قوانین کارشناسی
مراحل فراغت از تحصیل تحصیلات تکمیلی
سرفصل دروس کارشناسی ارشد-جدید

فناوری اطلاعات

AUT-PR-۳۳۰۴: ضوابط و دستورالعمل حذف درس در مقطع کارشناسی ارشد

لطفاً از اینجا دانلود کنید: ضوابط حذف درس در کارشناسی ارشد