.
فناوری اطلاعات
فرمهای دکتری
فرمهای کارشناسی
قوانین تحصیلات تکمیلی
فرمهای کارشناسی ارشد
قوانین کارشناسی

مراحل فراغت از تحصیل تحصیلات تکمیلی

AUT-FM-۳۳۰۲-۰۱: فرم تعیین دروس جبرانی برای دانشجویان کارشناسی ارشد

لطفاً از اینجا دانلود کنید: فرم تعیین دروس جبرانی برای دانشجویان کارشناسی ارشد