.
فرمهای دکتری
فرمهای کارشناسی
قوانین تحصیلات تکمیلی
فرمهای کارشناسی ارشد
قوانین کارشناسی
مراحل فراغت از تحصیل تحصیلات تکمیلی
سرفصل دروس کارشناسی ارشد-جدید

فناوری اطلاعات

AUT-FM-۳۳۰۲-۰۱: فرم تعیین دروس جبرانی برای دانشجویان کارشناسی ارشد

لطفاً از اینجا دانلود کنید: فرم تعیین دروس جبرانی برای دانشجویان کارشناسی ارشد