.
فناوری اطلاعات
فرمهای دکتری
فرمهای کارشناسی
قوانین تحصیلات تکمیلی
فرمهای کارشناسی ارشد
قوانین کارشناسی

مراحل فراغت از تحصیل تحصیلات تکمیلی

AUT-PR-۳۳۰۱: آیین نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد

لطفاً از اینجا دانلود کنید: آیین نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد