.
فرمهای دکتری
فرمهای کارشناسی
قوانین تحصیلات تکمیلی
فرمهای کارشناسی ارشد
قوانین کارشناسی
مراحل فراغت از تحصیل تحصیلات تکمیلی
سرفصل دروس کارشناسی ارشد-جدید

فناوری اطلاعات

AUT-PR-۳۳۰۱: آیین نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد

لطفاً از اینجا دانلود کنید: آیین نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد