.
فناوری اطلاعات
فرمهای دکتری
فرمهای کارشناسی
قوانین تحصیلات تکمیلی
فرمهای کارشناسی ارشد
قوانین کارشناسی

مراحل فراغت از تحصیل تحصیلات تکمیلی


برنامه آموزشی جدید کارشناسی مهندسی کامپیوتر-ورودیهای ۹۵ به بعدَ

[AUT-CEIT-UG-PR-۹۶-۰۰۱V۰۶-Final.pdf]