.
فناوری اطلاعات
فرمهای دکتری
فرمهای کارشناسی
قوانین تحصیلات تکمیلی
فرمهای کارشناسی ارشد
قوانین کارشناسی

مراحل فراغت از تحصیل تحصیلات تکمیلی


فرم اطلاعات آلبوم فارغ التحصيلان دوره دكتري

[فرم اطلاعات آلبوم فارغ التحصيلان دوره دكتري.doc]


فرم طرح پژوهانه

[فرم طرح پژوهانه.doc]


فرم تأئيديه برگزاری دفاع از پايان نامه دکترا

[فرم تأئيديه برگزاری دفاع از پايان نامه دکترا.doc]


فرم تصويب نامه کتابخانه دکترا

[فرم تصويب نامه کتابخانه دکترا[۰].pdf]


فرم عضویت جامعه فارغ التحصیلان

[فرم عضویت جامعه فارغ التحصیلان فارسی+ انگلیسی[۱].pdf]


برگه انتخاب واحد

[برگه انتخاب واحد[۰].jpg]


فرم همكاري دانشجويان دكترا در فعاليت‌هاي آموزشي

[فرم همكاري دانشجويان دكترا در فعاليت‌هاي آموزشي.pdf]


صورتجلسه دفاع داخلی رساله دکترا

[صورتجلسه دفاع داخلی رساله دکترا[۰].doc]


فرم تعيين دروس آموزشي دوره دكترا-۹۵ و ماقبل

[فرم تعيين دروس آموزشي دوره دكترا.doc]


فرم درخواست آموزشی

[فرم در خواست آموزشي[۱].pdf]


فرم پيشنهاد پروژه

[فرم پيشنهاد پروژه[۰].rtf]


صورتجلسه دفاع داخلی پیشنهاد رساله

[صورتجلسه دفاع داخلی پيشنهاد رساله دکترا[۱].doc]


فرم تعيين درسهای دوره آموزشي دانشجویان دكتری-۹۶ به بعد

[فرم تعيين دروس آموزشي دوره د.doc]


فرم تسويه حساب دانشکده دوره دکتری

[gwwpvuhxkkfiscgm.pdf]