.
فناوری اطلاعات
فرمهای دکتری
فرمهای کارشناسی
قوانین تحصیلات تکمیلی
فرمهای کارشناسی ارشد
قوانین کارشناسی

مراحل فراغت از تحصیل تحصیلات تکمیلی

قوانین کارشناسی


آئین نامه وشرایط ثبت نام پروژه کارشناسی

براساس مصوبه کلیه گروه ها وشورای آموزشی وپژوهشی دانشکده ، بار دیگر توصیه اکید می شود که دانشجویان کارشناسی به موارد ذیل درخصوص ثبت نام ودفاع پروژه ، توجه کامل نمایند.

1- دانشجویان پس از گذراندن 90 واحد درسی می بایست نسبت به انتخاب استاد وارائه پیشنهاد پروژه خود اقدام نمایند.

2- دانشجویان کارشناسی که حداقل 115 واحد گذرانده وپروژه را ثبت نام ننموده باشند، آموزش دانشگاه اقدام به ثبت نام پروژه برای ایشان می نماید.

3- در صورتیکه دانشجو پروژه را درپورتال آموزشی خود ثبت نام نموده باشد، می بایست بلافاصله وحداکثر یکماه پس از آن نسبت به تصویب پروژه خود اقدام نماید.

4- حداکثر مهلت انجام و اتمام پروژه 12 ماه می باشد وبه هیچ عنوان قابل تمدید نیست.

5- حداقل زمان تحویل عنوان پروژه جهت تصویب 4 ماه قبل از آخرین مهلت دفاع و حداقل فاصله زمانی تصویب پروژه ودفاع از آن 3 ماه می باشد که میبایست دقیقا" رعایت گردد.

6- داور پروژه جهت جلسه دفاع حتما" می بایست از کسانی انتخاب گردد که پروژه را درزمان تصویب، داوری نموده باشند.

7- در صورت تغییر استاد ویا عنوان پروژه ، مهلت انجام پروژه به هیچوجه تغییر نخواهد کرد.


آئین نامه حذف اظطراری

[marahel HAZFE EZTERARI.pdf]


آئین نامه استاد مشاور

[aein nameh OSTAD MOSHAVER.pdf]


آئین نامه پروژه

[آئین نامه پروژه.pdf]


آئین نامه حذف اضطراری

[آئین نامه حذف اضطراری.pdf]


ادعای فارغ التحصیلی

[ادعای فارغ التحصیلی.pdf]


انتقال توام با تغییر رشته

[انتقال توام با تغییر رشته.pdf]


انصراف از تحصیل

[انصراف از تحصیل.pdf]


ترمیم معدل

[ترمیم معدل.pdf]


تکدرس ( معرفی به استاد)

[تکدرس ( معرفی به استاد.pdf]


حذف اضطراری

[حذف اضطراری.pdf]


حذف غیبت امتحان

[حذف غیبت امتحان]


حذف غیبت پزشکی

[حذف غیبت پزشکی.pdf]


قوانین تغییر رشته

[قوانین تغییر رشته.pdf]


کارت دانشجوئی

[کارت دانشجوئی]


گواهی اشتغال به تحصیل

[گواهی اشتغال به تحصیل.pdf]


محروم از تحصیل

[محروم از تحصیل.pdf]


مراحل تغییررشته

[مراحل تغییررشته.pdf]


مراحل لغو تعهد خدمت رایگان

[مراحل لغو تعهد خدمت رایگان.pdf]


مرخصی تحصیلی

[مرخصی تحصیلی.pdf]


مشمول اخراج

[مشمول اخراج.pdf]


مقدمه

[مقدمه.pdf]


مقررات ترم تابستان

[مقررات ترم تابستان.pdf]


میهمان بین دانشکده ای

[میهمان بین دانشکده ای.pdf]


میهمان تکدرس

[میهمان تکدرس.pdf]