قوانین کارشناسی


آئین نامه وشرایط ثبت نام پروژه کارشناسی

براساس مصوبه کلیه گروه ها وشورای آموزشی وپژوهشی دانشکده ، بار دیگر توصیه اکید می شود که دانشجویان کارشناسی به موارد ذیل درخصوص ثبت نام ودفاع پروژه ، توجه کامل نمایند.

1- دانشجویان پس از گذراندن 90 واحد درسی می بایست نسبت به انتخاب استاد وارائه پیشنهاد پروژه خود اقدام نمایند.

2- دانشجویان کارشناسی که حداقل 115 واحد گذرانده وپروژه را ثبت نام ننموده باشند، آموزش دانشگاه اقدام به ثبت نام پروژه برای ایشان می نماید.

3- در صورتیکه دانشجو پروژه را درپورتال آموزشی خود ثبت نام نموده باشد، می بایست بلافاصله وحداکثر یکماه پس از آن نسبت به تصویب پروژه خود اقدام نماید.

4- حداکثر مهلت انجام و اتمام پروژه 12 ماه می باشد وبه هیچ عنوان قابل تمدید نیست.

5- حداقل زمان تحویل عنوان پروژه جهت تصویب 4 ماه قبل از آخرین مهلت دفاع و حداقل فاصله زمانی تصویب پروژه ودفاع از آن 3 ماه می باشد که میبایست دقیقا" رعایت گردد.

6- داور پروژه جهت جلسه دفاع حتما" می بایست از کسانی انتخاب گردد که پروژه را درزمان تصویب، داوری نموده باشند.

7- در صورت تغییر استاد ویا عنوان پروژه ، مهلت انجام پروژه به هیچوجه تغییر نخواهد کرد.


آئین نامه حذف اظطراری

[marahel HAZFE EZTERARI.pdf]


آئین نامه استاد مشاور

[aein nameh OSTAD MOSHAVER.pdf]


آئین نامه پروژه

[آئین نامه پروژه.pdf]


آئین نامه حذف اضطراری

[آئین نامه حذف اضطراری.pdf]


ادعای فارغ التحصیلی

[ادعای فارغ التحصیلی.pdf]


انتقال توام با تغییر رشته

[انتقال توام با تغییر رشته.pdf]


انصراف از تحصیل

[انصراف از تحصیل.pdf]


ترمیم معدل

[ترمیم معدل.pdf]


تکدرس ( معرفی به استاد)

[تکدرس ( معرفی به استاد.pdf]


حذف اضطراری

[حذف اضطراری.pdf]


حذف غیبت امتحان

[حذف غیبت امتحان]


حذف غیبت پزشکی

[حذف غیبت پزشکی.pdf]


قوانین تغییر رشته

[قوانین تغییر رشته.pdf]


کارت دانشجوئی

[کارت دانشجوئی]


گواهی اشتغال به تحصیل

[گواهی اشتغال به تحصیل.pdf]


محروم از تحصیل

[محروم از تحصیل.pdf]


مراحل تغییررشته

[مراحل تغییررشته.pdf]


مراحل لغو تعهد خدمت رایگان

[مراحل لغو تعهد خدمت رایگان.pdf]


مرخصی تحصیلی

[مرخصی تحصیلی.pdf]


مشمول اخراج

[مشمول اخراج.pdf]


مقدمه

[مقدمه.pdf]


مقررات ترم تابستان

[مقررات ترم تابستان.pdf]


میهمان بین دانشکده ای

[میهمان بین دانشکده ای.pdf]


میهمان تکدرس

[میهمان تکدرس.pdf]