قوانین تحصیلات تکمیلی

دستورالعمل اجرايي و چكيده آئين نامه دوره هاي كارشناسي ارشد

فصل اول- كليات

ماده 1- در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته، دانشجو بايد 32 واحد درسي و تحقيقاتي به صورت 24 واحد دروس اجباري و اختياري، 2 واحد سمينار و با توجه به مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي 6 واحد پايان نامه را با موفقيت بگذراند.

ماده 2- استاد راهنماي دانشجو تا قبل از تصويب موضوع پايان نامه مسئول تحصيلات تكميلي دانشكده با همكاري رؤساي گروههاي آموزشي مربوطه مي باشد. استاد راهنماي دانشجو پس از تصويب پايان نامه، استاد پايان نامه خواهد بود.

ماده 3- دانشجويان كارشناسي ارشد تمام وقت خواهند بود و حق كاركردن در محل ديگري را ندارند. فقط دانشكده مي تواند بر حسب نياز، وظايفي در دانشكده به دانشجو محول نمايد.

 

فصل دوم- واحدهاي درسي

ماده 4- چنانچه به تشخيص گروه آموزشي مربوطه در دانشكده ها، گذراندن تعدادي از واحدهاي دوره كارشناسي حداكثر تا 24 واحد به عنوان دروس جبراني براي دانشجو ضروري شناخته شود، وي مكلف است واحدهاي تعيين شده را اضافه بر واحدهاي مقرر در دوره كارشناسي ارشد طبق مقررات اين آئين نامه بگذراند (ليست دروس جبراني بايد در اولين ترم ثبت نام دانشجو به دفتر تحصيلات تكميلي فرستاده شود). [4-1]

توضيح: عددهاي داخل [  ] به ترتيب معرف شماره ماده و شماره تبصره آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد در دويست و نود و يكمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي مورخ 25/10/73 مي باشد.

تبصره 1: در انتخاب دروس اولويت با دروس جبراني است. تعيين تعداد و نوع دروس و زمان انتخاب آنها در چهارچوب برنامه مصوب برعهده گروه پذيرنده دانشجو است. [4-2]

تبصره 2- به ازاي هر 12 واحد درسي از دروس جبراني، يك نيمسال تحصيلي به طول مدت تحصيل دانشجو افزوده مي شود (براي 24 واحد، حداكثر دو نيمسال تحصيلي). [4-3]

تبصره 3- سقف واحد دروس دانشجوياني كه همه واحدهاي ترم خود را از دروس جبراني كارشناسي گرفته اند 20 واحد مي باشد.

ماده 5- دانشجو مجاز است در هر نيمسال تحصيلي بين 8 تا 14 واحد درسي كارشناسي ارشد را با تائيد استاد راهنما انتخاب نمايد. [6]

تبصره 1- تا زمانيكه موضوع پايان نامه (پروژه) دانشجوي كارشناسي ارشد به تصويب نرسيده باشد حداقل واحدهاي انتخابي دانشجو 8 واحد درسي مي باشد.

تبصره 2- در آخرين نيمسال تحصيلي نام نويسي دانشجو در كمتر از 8 واحد درسي بلامانع است. [6-1]

تبصره 3- ثبت نام دانشجوياني كه موضوع پايان نامه آنها در شروع ترم سوم تحصيلي به تصويب نرسيده باشد تنها با شرايط خاص که از طرف تحصيلات تکميلي دانشگاه مشخص مي شود، امکان پذير است.

تبصره 4- دانشجوياني كه برخي از دروس دوره كارشناسي ارشد را در دوره كارشناسي گذرانده اند نميتوانند آن دروس را مجددا" در دوره كارشناسي ارشد اختيار نمايند، اين دانشجويان بايد از طريق اختيار واحدهاي انتخابي ديگر جمع واحدهاي خود را به حد نصاب برسانند. [6-2]

تبصره 5- در صورتيكه دانشجو در دوره كارشناسي، درس اجباري دوره كارشناسي ارشد را با نمره كمتر از 12 گذرانده باشد، اين دانشجو موظف به اخذ دوباره آن درس در دوره كارشناسي ارشد مي باشد.

 

فصل سوم- حضور غياب و مرخصي تحصيلي

ماده 6- حضور دانشجو در تمامي برنامه هاي درسي و ديگر فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي مربوطه الزامي است و عدم حضور دانشجو در هر يك از جلسات غيبت محسوب ميشود. غيبت دانشجو در هر درس نبايد از 16/3 مجموع ساعات درسي تجاوز نمايد. در غير اينصورت دانشجو براي آن درس نمره صفر خواهد گرفت. [7]

تبصره 1- در صورتيكه غيبت دانشجو از نظر دفتر تحصيلات تكميلي دانشگاه موجه تشخيص داده شود درس حذف ميگردد و در اينصورت رعايت حد نصاب 8 واحد در آن نيمسال الزامي نيست. ولي آن نيمسال از نظر طول تحصيل براي دانشجو يك نيمسال كامل محسوب مي شود. [7-1]

تبصره 2- دانشجوياني كه در ابتداي ورود به دانشگاه سرباز مي باشند، موظفند از طريق اداره تحصيلات تكميلي جهت ترخيص به موقع از خدمت سربازي اقدام نمايند. ثبت نام اين قبيل دانشجويان تا زمان تحويل مدرك ترخيص از خدمت سربازي (حداكثر دو هفته) به صورت مشروط خواهد بود.

ماده 7- غيبت غير موجه در امتحان هر درس موجب نمره صفر براي آن درس خواهد بود. [8]

تبصره- در صورتي كه غيبت دانشجو در جلسه امتحان از طرف دفتر تحصيلات تكميلي دانشگاه موجه تشخيص داده شود، درس مزبور حذف مي شود. [8-1]

ماده 8- طول دوره، حداكثر 2 سال مي باشد و آن مدتي است كه دانشجو بايد دروس كارشناسي ارشد تعيين شده در اين دوره را (با پايان نامه) بر اساس مقررات مربوطه به پايان برساند. همچنين شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده با تاييد دفتر تحصيلات تكميلي مي تواند در صورت لزوم و حسب مورد، يك نيمسال تحصيلي به طول دوره دانشجو اضافه كند.

ماده 9- دانشجوي دوره كارشناسي ارشد ميتواند حداكثر براي يك نيمسال با كسب موافقت شوراي كارشناسي ارشد دانشكده و تائيد دفتر تحصيلات تكميلي دانشگاه از مرخصي تحصيلي استفاده كند. [10]

تبصره 1- مدت مرخصي تحصيلي جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود. [10-1]

تبصره 2- درخواست مرخصي تحصيلي بايد يكهفته قبل از شروع نام نويسي در آن نيمسال به دفتر تحصيلات تكميلي دانشگاه داده شود. دفتر تحصيلات تكميلي دانشگاه موظف است قبل از شروع ثبت نام ترم، مدت زمان باقيمانده  و واحدهاي گذرانده را به دانشكده اعلام و شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده موافقت و يا مخالفت خود را به دفتر تحصيلات تكميلي اعلام نمايد.

تبصره 3- با درخواست مرخصي تحصيلي در اولين و آخرين نيمسال تحصيلي موافقت نميشود.

ماده 10- عدم ثبت نام به موقع و ترك تحصيل دانشجو در هر ترم بدون رعايت تبصره 2 ماده 9، برابر آئين نامه انصراف تلقي مي شود و دانشجو از دانشگاه اخراج ميگردد. [10-4]

ماده 11- دانشجو ميتواند در صورت لزوم از تحصيل اعلام انصراف نمايد و درخواست خود را مبني بر انصراف به دانشگاه تسليم كند. چنانچه بعد از يك ماه درخواست خود را پس نگيرد دانشگاه نسبت به صدور گواهي مربوطه اقدام خواهد كرد. [11]

تبصره- دانشجوي انصرافي يا اخراجي براي شركت مجدد در آزمون ورودي و يا دريافت هر نوع گواهينامه و يا ريز نمرات ملزم است ابتدا با دانشكده مربوطه تسويه حساب كند و به تعهداتي كه سپرده است عمل نمايد. [11-1]

 

فصل چهارم- سمينار و پايان نامه

ماده 12- تهيه پايان نامه آخرين بخش دوره كارشناسي ارشد است كه طي آن دانشجو موظف است در يك زمينه مربوط به رشته تحصيلي خود، زير نظر استاد راهنما به تحقيق و تتبع بپردازد. [15]

تبصره- به پيشنهاد استاد راهنما حداكثر يك نفر از اعضاي هيئت علمي يا متخصصان و محققان برجسته پس از تائيد شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده مي تواند به عنوان استاد مشاور تعيين شود. [18]

ماده 13- دانشجو موظف است در نيمسال اول تحصيلي موضوع پايان نامه را با نظر استاد راهنما انتخاب كند. موضوع پايان نامه پس از اعلام نظر گروه آموزشي بايد به تاييد شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده برسد. [17]

ماده 14- درس سمينار به ارزش 2 واحد، شامل مطالعه و تحقيق درباره موضوعات مربوط به رشته تخصصي، تهيه مقاله اي با استفاده از مجلات علمي و متون تأليفي تازه، ارائه آن و اظهار نظر مطالب در جلسه سمينار با حضور استادان و دانشجويان است. مقاله سمينار بايد به صورت مدون به استاد سمينار تحويل گردد.

تبصره 1- موضوع سمينار مي تواند "رابطه اي كلي" با پايان نامه داشته باشد يعني آنكه عنوان پايان نامه مي تواند موضوع ويژه اي از عنوان سمينار باشد. در اين صورت سمينار مي بايست قبل از تصويب پايان نامه به انجام رسيده باشد.

تبصره 2- دانشجو موظف است قبل از موعد ثبت نام، موضوع پايان نامه و سمينار خود را با همكاري استاد مربوطه تنظيم و به تصويب شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده برساند.

 

 

 

 

 

فصل پنجم- ارزشيابي

ماده 15- حداقل نمره قبولي در هر درس اعم از دروس دوره و دروس جبراني 12 است. بر اين اساس در صورتيكه دانشجو در يك يا چند درس نمره كمتر از 12 داشته باشد ملزم است آن درس يا دروس را تكرار كند. [12]

تبصره 1- در دروس انتخابي اگر دانشجو نمره كمتر از 12 بگيرد ميتواند همان درس يا درس انتخابي ديگر را با مشورت استاد راهنما و موافقت شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده اختيار نمايد. [12-1]

تبصره 2- نمره دروس جبراني در كارنامه با ذكر دروس جبراني درج ميشود اما در احتساب ميانگين نيمسال و ميانگين كل منظور نميگردد. [13-1]

ماده 16- ميانگين قابل قبول دانشجوي دوره كارشناسي ارشد در هر نيمسال تحصيلي 14 است و در صورتيكه دانشجو در دو نيمسال اعم از متوالي يا متناوب ميانگين كمتر از 14 داشته باشد از ادامه تحصيل محروم ميگردد. [13]

تبصره 1- براي مشروط شدن دانشجو معدل هر نيمسال تحصيلي ولو با يك درس كارشناسي ارشد مطرح خواهد بود.

تبصره 2- چنانچه دانشجو در يك ترم هم براي دروس و هم براي پايان نامه ثبت نام كرده باشد و پايان نامه به اتمام نرسيده باشد احتساب معدل ترم بدون درنظر گرفتن پايان نامه خواهد بود.

ماده 17- ميانگين كل دانشجو در پايان دوره نبايد از 14 كمتر باشد. در غير اينصورت به وي مدرك كارشناسي ارشد داده نميشود. [14]

تبصره 1- دانشجويي كه پس از گذراندن كليه واحدهاي درسي دوره، ميانگين كل نمرات او كمتر از 14 شده است در صورتيكه حداكثر مدت مجاز تحصيل وي به پايان نرسيده باشد، ميتواند تا 16 واحد درسي از دروسي را كه در آنها نمره كمتر از 14 گرفته است فقط در يك نيمسال تكرار كند و در صورت جبران ميانگين كل، فارغ التحصيل شود. [14-1]

تبصره 2- دانشجويي كه نتواند ميانگين كل خود را پس از تمام دروس به حد نصاب 14 برساند در صورتيكه ميانگين نمرات او 12 يا از 12 بيشتر است با رعايت ساير مقررات (گذراندن پايان نامه و ...) به وي مدرك معادل كارشناسي ارشد در رشته مربوطه داده خواهد شد. [14-2]

ماده 18- درس پروژه دار درسي است كه با پيشنهاد معاون آموزشي و مسئول تحصيلات تكميلي دانشكده و تاييد شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه علاوه بر داشتن امتحان پايان ترم، 40% تا 60% از نمره درس، شامل انجام پروژه ها و ارائه مقاله باشد.

تبصره- دروس پروژه دار در هر ترم، مي بايست حداكثر در هفته اول پس از شروع ترم به دفتر تحصيلات تكميلي دانشگاه كتبا" اعلام گردد.

ماده 19- استاد موظف است گزارش نمره نهايي هر درس را حداكثر ظرف 20 روز پس از برگزاري امتحان آن درس به دفتر تحصيلات تكميلي دانشكده مربوطه تسليم كند. دفتر تحصيلات تكميلي هر دانشكده موظف است نمرات هر درس را حداكثر تا 25 روز پس از برگزاري امتحان آن درس به دفتر تحصيلات تكميلي دانشگاه تسليم نمايد.

تبصره- مهلت تسليم نمرات دروس پروژه دار و سمينار به دفتر تحصيلات تكميلي دانشگاه (از طريق دفتر تحصيلات تكميلي دانشكده) حداكثر دو ماه پس از تاريخ شروع امتحانات ترم طبق تقويم دانشگاهي مي باشد.

ماده 20- هيئت داوران جهت ارزيابي پايان نامه، متشكل از افراد ذيل مي باشند:

الف- استاد راهنما (الزامي)

ب- هيئت علمي نماينده دفتر تحصيلات تكميلي (رأي نماينده مساوي با ساير اعضاء هيئت داوران است)

ج- استاد مشاور، در صورتيكه براي پايان نامه استاد مشاور هم تعيين شده باشد.

د- حداقل 1 نفر هيئت علمي يا متخصص و محقق خارج دانشكده (با مرتبه علمي استاديار و به بالا) به انتخاب شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده.

ماده 21- نمره نهايي پايان نامه با استفاده از برگه هاي ارزيابي رساله كارشناسي ارشد (فرمهاي اپكا 1 و 2) محاسبه مي شود.

ماده 22- دعوتنامه اعضاي هيئت داوران از طرف دانشكده با تائيد مسئول تحصيلات تكميلي آن دانشكده انجام خواهد شد. مسئول تحصيلات تكميلي دانشكده با هماهنگي با دفتر تحصيلات تكميلي دانشگاه مي بايست قبل از دعوتنامه، از مشروطي و يا اخراجي نبودن دانشجو اطمينان حاصل نمايد.

تبصره- دانشجو موظف است به هر عضو هيئت داوران يك نسخه از پايان نامه خود را تا 10 روز قبل از جلسه دفاعيه پايان نامه تحويل نمايد. همچنين در موقع تسويه حساب يك نسخه از پايان نامه را به كتابخانه دانشكده و يك نسخه را نيز به كتابخانه دانشگاه تحويل دهد.

ماده 23- اعلام نمره قبولي پس از انجام اصلاحات لازم و پس از تحويل نهايي پايان نامه خواهد بود.

تبصره- تمام نسخه هاي پايان نامه بايد به امضاء استاد پايان نامه و حداقل يك عضو از هيئت داوران رسانده شوند.

ماده 24- دانشجويي كه پايان نامه اش منجر به چاپ مقاله اي در يكي از مجلات علمي معتبر شود به پيشنهاد دانشكده هزينه هاي تهيه رساله تا سقفي كه از طرف معاونت پژوهشي تعيين مي شود توسط آن معاونت قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 25- در صورتيكه پايان نامه از نظر هيئت داوران ضعيف تشخيص داده شود دانشجو ميتواند در مدتي كه از حداكثر مجاز تحصيل تجاوز نكند پايان نامه خود را كامل و بار ديگر در زماني كه هيئت داوران تعيين ميكند از آن دفاع نمايد. [22]

تبصره 1- در صورتيكه دانشجو در مدت مجاز تحصيل در دفاع از پايان نامه موفق نشده باشد ميتواند معادل تعداد واحدهاي پايان نامه، درسي يا دروسي را به تشخيص شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده حداكثر در يك نيمسال بگذراند. در اين حال در صورتيكه  ميانگين كل واحدهاي دانشجو حداقل 14 باشد به وي مدرك معادل كارشناسي ارشد در رشته مربوط داده خواهد شد. در غير اينصورت به وي مدركي تعلق نمي گيرد. [22-1]

تبصره 2- ترتيب برگزاري جلسات دفاع از پايان نامه توسط گروه آموزشي مربوطه به صورتي تنظيم مي گردد كه دانشجو بتواند در پايان مدت مجاز تحصيل فارغ التحصيل شود.

ماده 26- دانشجو پس از انتخاب پايان نامه تا زماني كه آن را به پايان نرسانده است موظف است بر اساس تقويم دانشگاهي در نيمسال هاي بعد نيز براي آن ثبت نام نمايد. در اين حال نمره پايان نامه در آخرين نيمسال تحصيلي وارد كارنامه دانشجو ميشود و در ميانگين دانشجو منظور خواهد شد. [21]

ماده 27- كاغذ مورد استفاده براي نگارش پايان نامه ميبايست كاغذ سفيد ساده از نوع مرغوب و به قطع A4 باشد. در صورت عدم كفايت اين قطع در مواردي نظير شكلها و يا جداول بزرگ ممكن است از قطع بزرگتر استفاده شده ولي به اندازه A4 تا شود. حداكثر تعداد صفحات پايان نامه بدون احتساب ليست برنامه كامپيوتري، 15 صفحه براي هر واحد پايان نامه است. پايان نامه مي بايست شامل چكيده و واژه هاي كليدي به زبان انگليسي نيز باشد.

تبصره 1- دستورالعمل نگارش پايان نامه در كتابخانه مركزي موجود مي باشد.

تبصره 2- دانشجو موظف است حداكثر تا دو ماه پس از ارائه نمرات دروس و پايان نامه خود، جهت انجام امور فارغ التحصيلي و تسويه حساب به دفتر امور فارغ التحصيلان مراجعه نمايد.

*      *      *

توجه:     علاوه بر آئين نامه فوق، مصوبات داخلي دانشگاه و دانشكده نيز در موارد مختلف بايد رعايت شوند.

 

 


مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد

[مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد[۱].pdf]


آیین نامه راهنمای نگارش پایان نامه های تحصیلات تحصیلات تکمیلی

[آیین نامه راهنمای نگارش پایان نامه های تحصیلات تحصیلات تکمیلی.pdf]