Dr Ahmad Abdollahzadeh                                                                                                                                                                                                           
 
Curriculum Vitae
Publications
Thesis
Courses
Experiences
CV (.pdf)
کتابها
  1. ع. رسول‌زادگان، ا. عبداله زاده بارفروش، "مدلسازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP"، انتشارات علوم رایانه، 1391.

  2. ا. عبداله زاده بارفروش، "کلیات متدولوژی تأمین کیفیت"، در سه جلد، انتشارات آدینه، 1389.

  3. ا. عبداله زاده بارفروش، ب. معصومی، م. آيت الله زاده شيرازی، "مقدمه ای بر هوش مصنوعی توزيع شده (معرفی عامل و سيستم های چند عامله)"، انتشارات جلوه، 1384.

  4. "هوش تجاری"، در دست تهيه.
  5. " طراحی و ساخت پايگاه داده تحليلی (Data Warehouse)"، در دست تهيه.
  6. "Quality Assurance Roadmap for Software Systems "، در دست تهيه.
  7. "سيستم های در مقياس بزرک (Large Scale Systems)"، در دست تهيه.