طراحی و ساخت پايگاه داده تحليلی جغرافيايی

 

استاد راهنما : دکتر احمد عبدلله زاده بارفروش

آدرس پست الکترونيکی  : ahmad@ce.aut.ac.ir

 

نام دانشجو: مهدی سرگلزايی

 

دانشکدة مهندسي کامپيوتر و فن‌آوري اطلاعات

دانشگاه صنعتي اميرکبير

 

خلاصه

کلمات کليدی

مقدمه

متن اصلی

جداول و اشکال مورد نياز

نتيجه گيری

مراجع

مقاله

نرم افزار پروژه