طراحی و پياده سازی يک سيستم خبره جهت ارزيابی ابزارهای تأييد و اعتبارسنجی دانش در سيستمهای هوشمند

Supervisor : ahmad abdollahzadeh Ahmad@ce.aut.ac.ir

Faculty      : Computer Engineering and Information Technology

University : Amirkabir University of Technology

project documents

abstract ( Farsi  , English )

paper

Report (doc) (pdf)

presentation

source code  

 

 


 
 
  © Copyright 2005  By Artificial Intelligent Systems Laboratory All Rights Reserved