To Supervisor

Project:

نرم افزارهای مورد استفاده

نرم افزار ترجمه از فارسی به انگلیسی

آنتولوژی Wordnet

Part of Speech in English Program

Advanced Search Explore N-gram

Microsoft Visual  Studio 2005

InteliJ IDEA

SQL Server 2005

 

برنامه

تاریخ

خروجی

مطالعه در زمینهی روشهای ارزیابی ترجمهی ماشینی و مطالعه در زمینهی دسته بندی وجایگاه هر روش و متریکهایی که هر کدام از این روشها پوشش میدهند. و بررسی کمبودها و مشکلات روشهای موجود

فروردین 88

Document های مربوطه

دستیابی به منابع مورد نیاز

اردیبهشت 88

گزارش دسترسی به منابع

دستیابی به منابع و برنامه های مورد نیاز و شیوه ی استفاده از آنها

خرداد 88

گزارش کارکرد منابع

ارائهی پیشنهاد برای حل تعدادی از این مشکلات

تیر88

Document های مربوطه

نوشتن برنامه الگوریتم پیشنهادی

مرداد 88

برنامه ی قابل اجرا

مقایسه و بررسی نتایج به دست آمده

شهریور 88

نمودارهای مقایسه روش ها

 

 

 

Comparative comparison of MT systems

دو روش ارزیابی بر مبنای N-gram

Machine Translation Evaluation Tools

 

وظایف

تاریخ

عملکرد

بهمن 87

به روز کردن کنفرانس ها

اسفند 87

اطلاع رسانی به اعضای آزمایشگاه

فروردین 88

به روز کردن کنفرانس ها

اردیبهشت 88

به روز کردن کنفرانس ها

خرداد 88

به روز کردن کنفرانس ها

تیر 88

به روز کردن کنفرانس ها

مرداد 88

به روز کردن کنفرانس ها

شهریور 88

به روز کردن کنفرانس ها

مهر 88

به روز کردن کنفرانس ها

مهر 88

اطلاع رسانی به اعضای آزمایشگاه

 

 
 
  © Copyright 2005  By Artificial Intelligent Systems Laboratory All Rights Reserved