فعاليتهاي در حال انجام

  • تهیه و ارسال مقاله "بروزرسانی دیدهای ذخیره شده".

ساعات حضور در آزمايشگاه در زمستان 1388

16-17 14-16 13-14 10-12 7:30-10  
*** ***  *** ***  *** شنبه
          يكشنبه
*** *** ***     دوشنبه
          سه شنبه
*** *** *** *** *** چهارشنبه
          پنجشنبه

 

 
 
 
  © Copyright 2005  By Artificial Intelligent Systems Laboratory All Rights Reserved