Ceit home

Home

 

 

آزمایشگاه معماری کامپیوتر

 

 

 

 

Computer Architecture LAB

 

 

 

هدف از اين آزمايشگاه آشنايي با معماری يک کامپيوتر است. برای پياده سازی اين کامپيوتر از زبان توصيف سخت افزار VHDL استفاده خواهد شد. بنابراين يادگيری اين زبان برای همة دانشجويان در حد لزوم اجباری است. از نرم‌افزارهايي مثل ModelSim يا Max PlusII برای شبيه‌سازی استفاده خواهد شد. نحوة استفاده از اين نرم‌افزارها در کلاس تدريس خواهند شد.

کامپيوتر انتخاب شده برای اين آزمايشگاه، يک ماشين تک سيکل MIPS است. جزئيات کامل اين ماشين در کتاب معماری کامپيوتر Hennessy & Patterson موجود است. مطالعة فصل پنجم و سوم اين کتاب برای اين آزمايشگاه الزامی است. در فصل سوم مجموعة دستورالعمل‌های MIPS و در فصل پنجم معماری تک سيکل MIPS تشريح شده است.

در هر جلسة آزمايشگاه، يک قسمت از اين کامپيوتر پياده سازی و شبيه‌سازی خواهد شد. حضور همة افراد در هر جلسه الزامی است.

در نهايت، کامپيوتر پياده سازی شده بايستی بدرستی بتواند برنامة اسمبلی ورودی را اجرا کند. برای اين منظور ابتدا برنامه‌ای بزبان C نوشته می‌شود و بوسيلة کامپايلر MIPS، به برنامة اسمبلی متناظر آن تبديل می‌شود.

 

اجزای MIPS طبق شکل 5.17 صفحة 358:

           ALU

           ALU Control

           Register File

           Instruction Memory

           Data Memory

           Control Unit

           Adder

           Shift left2, Sign extend, Multiplexers

           PC Register

 

 

 

 

 

 

 

راهنمای VHDL

 

 

کتاب مرجع

 

 

Course Email:

 

autrobotics@yahoo.com

 

 

 

 

 

Last update:15/04/2006