Ceit home

Home

آزمایشگاه معماری کامپیوتر

 

Computer Architecture Lab

Fall 2006

  Syllabus

هدف از این آزمایشگاه آشنائی با معماری یک کامپیوتر است. برای پیاده سازی این کامپیوتر از زبان توصیف سخت افزار VHDL استفاده خواهد شد. بنابراین یادگیری این زبان در حد لزوم برای همه دانشجویان این درس اجباری خواهد بود. علاوه برآن از ابزارهائی نظیر Max PlusII و یا ModelSim برای شبیه سازی استفاده خواهد شد. نحوه استفاده از این ابزارها در کلاس تدریس خواهد شد.

کامپیوتر انتخاب شده برای این آزمایشگاه یک ماشین تک سیکل MIPS است که جزئیات کامل آن در کتاب Hennessy & Patterson  موجود است. لازم است که فصول 3 و5 این کتاب بدقت مطالعه شود. در فصل 3 این کتاب مجموعه دستورالعمالهای MIPS  و در فصل 5 آن معماری تک سیکل این پردازنده بررسی شده است.

در هر جلسه از آزمایشگاه، یک قسمت از این کامپیوتر پیاده سازی و شبیه سازی خواهد شد. حضور در تمامی جلسات الزامی خواهد بود.

در نهایت کامپیوتر پیاده سازی شده بایستی بدرستی بتواند برنامه اسمبلی ورودی را اجرا نماید.

 

 ارزیابی درس:

              حضور و غیاب:  

              امتحان پایان ترم:

              تمرینات:           

               پروژه:           

 

کتاب مرجع:

David A. Patterson and John L. Hennessy. Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface, Morgan Kaufmann Publishers, Inc., 3rd Ed. 2004.

 

 

 اساتید درس:

                  مهندس مصطفی صالحی - مهندس حسن اصغریان

 

     

 منابع:

 

راهنمای VHDL

 

 

کتاب مرجع

 

 

Syllabus

طراحی و پیاده سازی یک مدار جمع کننده، تفریق کننده چهار بیتی

آزمایش  اول

طراحی Register File

آزمایش  دوم

طراحی Data & Instruction memory

زمایش  سوم

معماری کلی کامپيوتر MIPS

آزمایش چهارم

 

Course Email:

Last update: 12/08/2006