نمرات درس روباتیک

ترم اول 84-85

عاکف 16
 خاوری 15
 احمدیان 15
رضائی 19
سمنانی 12