Ceit home

Home

.

معماری کامپیوتر

 

Computer Architecture

Fall 2005

Syllabus
Homework
Quiz
Exam , Grades
Project   پروژه

سرفصل مطالب درس:

سیلابس مصوب درس معماری کامپیوتر مطالب زیر را برای این درس توصیه کرده است:

 تعریف معماری کامپیوتر، معرفی واحد های اصلی کامپیوتر، بررسی معیارها و مسائل نحوه اجرای دستورالعمل به کمک زبان توصیف سخت افزار مثل RTL ، روشهای طراحی واحد کنترل به شیوه سیم بندی شده، ساختار واحد کنترل، کنترل انواع گذرگاه و مسیریابی داده، طراحی واحد حسابی و منطقی، محاسبه  تاخیرها، طراحی واحد کنترل ریز برنامه پذیر، حافظه و سلسله مراتب آن، حافظه های ایستا و پویا، معرفی حافظه نهان ( cache) و مجازی ( virtual) الگوریتمهای حسابی جمع ، تفریق ضرب و تقسیم، الگوریتمهای ممیز شناور، شیوه های دسترسی به دستگاههای ورودی خروجی، سرکشی وقفه، دسترسی مستقیم به حافظه (DMA)  و به اشتراک گذاری گذرگاه، معماری RISC و تفاوتهای آن با معماری CISC

 در این درس سعی خواهیم کرد تا ضمن پوشش تمامی  موارد فوق مطالب مهم دیگری را نیز بررسی کنیم

Text book: 

Computer System Architecture, 3rd edition M. Morris Mano, Prentice-Hall,
1993,

 

Other references:

Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface
by
David A. Patterson and John L Hennessey, Morgan Kauffman

 

ارزیابی درس:

 
%20  تکالیف و کوئیز:
%45  امتحان میان ترم:
%35  امتحان پایان ترم:
 

  استاد حل تمرین:   مهندس آقاتبار      

 
Syllabus
Register Transfer and Micro Operations

فصل 4

Basic Computer Organization

فصل 5

Programming the basic Computer

فصل 6

Microprogramming

فصل 7

CPU

فصل 8

Pipeline

فصل 9

Computer Arithmetic

فصل 10

Memory Organization

فصل 12

 

 
Homework  

 

 

 

Sample Midterm
Sample Final
Grades

نمرات دانشگاه صنعتی امیر کبیر

Grades

نمرات پرند

 

 

MIPS

پروژه سال قبل

دستورات منتخب

پروژه شماره 1

نمونه ای ازیک  شبیه ساز. تهیه شده توسط آقای نصراللهی

پروژه شماره 2

یک پردازنده نمونه

راهنمای استفاده از Modelsim

راهنمای VHDL

راهنمای طراحی پردازنده

پروژه شماره 3
تاریخ تحویل پروژه ها 19 تیرماه  و بصورت حضوری در محل دانشکده خواهد بود..

 

 
  Study

موضوع تحقیق ( شامل دانشجویان امیر کبیر نمیشود)

 
Course Email: autrobotics@yahoo.com

 
 

 
Last update: 5/08/2006