يادگيري رقابتي

 

 

اين گزارش در دو بخش عمده سازمان يافته است:

در بخش اول اين گزارش مطالعاتي سعي داريم تا با روش هاي عمده يادگيري رقابتي كه در چند سال اخير بسط و گسترش يافتهاند را بدقت بررسي كنيم، از هر كدام مثالي نيز مطرح كنيم و آنها را با يكديگر مقايسه كنيم. براي اينكه امكان مقايسه روش هاي مختلف فراهم شود بايستي از مثالهاي يكساني استفاده تا كاركرد و كارآيي هر روش بهتر و ملموستر مشخص شود. به اين منظور در تمامي مثالهاي بخش اول اين گزارش از نرمافزار يكساني استفاده مي كنيم تا امكان مقايسه فراهم شود. در بخش اول انواع روشهاي يادگيري رقابتي را به 3 دسته تقسيم مي كنيم و خصوصيات هر كدام را به تفكيك و با جزئيات بيان مي كنيم.

در بخش دوم به سراغ يكي از روشهاي يادگيري رقابتي نقشه خودسامانده رشديابنده (GSOM) كه در بخش اول توضيح داديم و اخيرا بسيار مورد توجه قرار گرفته ميرويم و ضمن توضيح بيشتر آن به ارائه مثالهاي متنوعتري از آن مي پردازيم. البته روش GSOM داراي انواع متنوعي است و لذا در بخش دوم تعدادي از اين روش ها را نيز بيان مي كنيم.

 

بخش اول: يادگيري رقابتي

فصل 1: مقدمه

فصل 2: خصوصيات مشترك و قراردادهاي نوشتاري

فصل 3: اهداف يادگيري رقابتي

فصل 4: يادگيري رقابتي سخت

فصل 5: يادگيري رقابتي نرم بدون ابعاد شبكه ثابت

فصل 6: يادگيري رقابتي نرم با ابعاد شبكه ثابت

بخش دوم : نقشه خودسامانده رشديابنده

فصل 7: معماري عصبي خودمولد براي تحليل داده

فصل 8: الگوريتم GSOM براي فضاهاي ابرمکعبي خروجي

فصل 9: مثال هايي از نقشه هاي خودسامانده رشديابنده

مراجع